Henk van Eck has penned an open letter to the KNCB ahead of the boards meeting with the clubs on Monday evening, looking to reopen the debate on the format and scheduling of the Topklasse. The letter is reproduced below, with English translation.


Open brief aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond

Natuurljk probeert elk bestuur wegen te bewandelen om de sport zo goed mogelijk te promoten. Helaas heb ik de indruk dat de maatregelen van de afgelopen jaren de cricketsport geen goed hebben gedaan.

Het afgelopen cricketseizoen 2014 eindigde, na een spannende finale, voor Quick en Dosti op 6 september jl. Helaas was er voor de meeste andere clubs in de Topklasse al in een veel eerder stadium niets meer
te winnen of te verliezen. In de play-off periode werd een vastgestelde wedstrijd tussen ACC en Dosti in de kampioensgroep 'na
onderling overleg' geschrapt. In diezelfde play-off periode kreeg Quick van spelers van Dosti het verzoek om de laatste wedstrijd niet
te spelen. Toen Quick dit verzoek niet honoreerde, liet een onge´nteresseerd Dosti zich vervolgens voor 53 runs uitgooien. Al met
al, met uitzondering van de eerder genoemde finale, een zeer onbevredigend slot van het seizoen 2014.

Ik verzoek u dan ook dringend om een cricketseizoen zonder play-off periode in overweging te nemen: tien clubs in de Topklasse, 18
wedstrijden, nummer 1 kampioen en nummer 10 degradeert. Eenvoudiger kan het niet.

In dat geval zou HCC niet degraderen en zouden HBS en VCC beide promoveren naar de Topklasse voor het seizoen 2015. Een belangrijke overweging daarbij is dat het voor gezonde cricketclubs als HCC en VCC van eminent belang is dat zij in de hoogste regionen meedoen. Beide hebben een prachtige accommodatie en meer jeugdspelers dan iedere
andere club in Nederland. Het niveau van het Nederlandse cricket zal er alleen maar baat bij hebben wanneer ook jeugdspelers van die clubs cricket op Topklasse-niveau van dichtbij meemaken.

Tenslotte wil ik u verzoeken om de wedstrijden in de Topklasse op zondag te laten spelen. Ik vraag me ernstig af of het jeugdcricket veel is opgeschoten met het spelen van wedstrijden op zondag. Voorts ben ik ervan overtuigd dat het voor het verenigingsleven beter zou zijn dat de wedstrijden in de hoogste klasse op zondag worden gespeeld. Daarbij mag ook het belang van toeschouwers bij de
wedstrijden niet worden onderschat: zij zorgen immers voor de sfeer, het applaus na een mooie boundary of een prachtige vang, het gejuich na een overwinning. Diezelfde toeschouwers zorgen eveneens voor een goede baromzet, een belangrijk aspect voor veel (cricket)clubs die toch al moeite hebben het hoofd financieel boven water te houden.

Voor ieder bestuur is het moeilijk een eenmaal ingeslagen weg te verlaten. Toch is het naar mijn mening in het belang van het cricket
dat er wat minder prioriteit gegeven wordt aan het 'Nederlands' elftal en dat er in de Topklasse het een en ander verandert.

Henk van Eck
oud-voorzitter en erelid KNCBOpen letter to the board of the Royal Dutch Cricket Association

Naturally each board seeks to find ways to promote the sport as best as possible. Unfortunately, I have the impression that the measures taken in recent years have not done cricket any good.

The most recent (2014) cricket season ended, for Quick and Dosti, with a thrilling final on the 6th of September. Unfortunately, for most other clubs in the Topklasse, there had been nothing to be won or lost since a much earlier stage. In the play-off period, a scheduled match between ACC and Dosti in the championship group was cancelled "by mutual agreement". In the same play-off period Quick received a request from Dosti players not to lay the last game. When Quick declined this request , an apparently uninterested Dosti allowed themselves to be bowled out for 53 runs . Altogether, with the exception of above-mentioned final, a most unsatisfactory conclusion to the 2014 season.

I ask you urgently to consider a cricket season without this playoff period: ten clubs in the Topklasse, 18 matches, number 1 champion and number 10 relegated. Couldn't be simpler.

In such a case, HCC would not be relegated and both HBS and VCC would be promoted to the Topklasse for the 2015. A major consideration is that for healthy cricket clubs like HCC and VCC it is vitally important that they participate at the highest level. Both have a wonderful facilities and more youth players than any another club in the Netherlands. The level of Dutch cricket will only benefit where youth players from those clubs experience Topklasse-level cricket up close.

Finally, I would ask that you allow Topklasse matches to be played on Sunday. I have serious doubts as to whether youth cricket has advanced significantly since the schedule change. Furthermore, I am convinced that it would be better for the clubs that matches at the highest level be played on Sundays. In this respect the importance of spectators at the games should not be underestimated: after all, they provide the atmosphere, the applause after a nice boundary or a beautiful catch, cheers following a win. The same crowd also provide the bar revenue, an important consideration for many clubs already struggling to keep head above water financially.

For any board it is difficult to abandon a path once chosen. Nevertheless it is, in my opinion, in the interest of cricket that rather less priority is given to the "Dutch" team and that such changes in the Topklasse come to pass.


Henk van Eck
Former Chairman and honorary member KNCB